Masz pytania? zadzwoń 509 275 801

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szymon Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WW SERWIS Szymon Wójcik pod adresem ul. Ks. Z. Sajny 3, 05-530 Góra Kalwaria

 

2. Z Administratorem danych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@wwserwis.pl, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: www.wwserwis.pl., telefonicznie pod numerem 223579384 lub pisemnie na kontaktowy adres administratora ul. Ks. Sajny 3, 05-530 Góra Kalwaria

 

3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu:

a.  udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie;

b.  kontaktu i przesłania Pani/Panu oferty;

c.  wykonywania umowy o świadczenie usług, w szczególności w celu przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy zamówionych towarów;

d. przesłania raz do roku aktualnego katalogu produktów oferowanych przez Administratora

e. dochodzenia i ochrony przed roszczeniami w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń Pani/Pana i Administratora

f. spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych

 

5. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

 

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- w celu zawarcia i wykonania umowy- niezbędność do wykonania umowy

- w celu marketingowym- prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dostarczeniu klientom informacji o dostępnych ofertach i promocjach prowadzonych przez Administratora

- w celu windykacji długów- prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości dochodzenia swoich należności wynikających z zawartej umowy

- w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości- przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora takim jak dostawcy usług IT oraz w razie potrzeby innym odbiorcom danych np. operatorom usług pocztowych, kurierskich.

 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- przez okres 3 miesięcy w przypadku przekazania danych, ale braku nawiązania współpracy z Administratorem z różnych przyczyn

- przez okres trwania umowy

- przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych

 

Okres przechowywania danych może zostać przedłużony każdorazowo o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora bądź o okres przechowywania dokumentów wynikający z przepisów podatkowych i o rachunkowości.  

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są one nieprawidłowe, prawo uzupełnienia danych osobowych niekompletnych przy uwzględnieniu celów ich przetwarzania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.

 

11. Przy czym prawo żądania usunięcia danych nie przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

13. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe dostępne w punkcie 2 powyżej.

 

14. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

14. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

 

 

Ta informacja realizuje obowiązek prawny ciążący na Administratorze Pani/Pana danych osobowych i nie wymaga żadnego działania z Pani/Pana strony.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.